• Khảo sát & TKCT 110KV

  • Đào tạo & vận Hành hệ thống điện

  • Bảo trì & sửa chữa

  • Giám sát quản lý công trình tới 220KV

  • Nghiệm thu bàn giao thiết bị & công trình